iarna_in_munii_arcu__sit_natura_2000__copyright_obligatoriu_bogdan_comnescu

Punctul de vedere al WWF România privind propunerea de modificare a cadrului legal cu posibil impact asupra ariilor naturale protejate şi a pădurilor virgine

[UPDATE 1]
În data de 16 mai a.c., în plenul Camerei Deputaților a fost votată modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. În forma adoptată, lucrările aferente sistemelor de utilități publice, „în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor, este permisă inclusiv pentru suprafeţele cuprinse în zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervaţii naturale”, cu „respectarea legislaţiei comunitare în domeniul protecţiei mediului, respectiv evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată”.

Așadar, s-a eliminat propunerea inițială prin care se permiteau aceste lucrări și pe „suprafețele incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, ori care întrunesc criteriile și indicatorii pentru includerea în Catalog”. Remarcăm totuși, că legiutorului i-a scăpat din vedere faptul că, astfel cum am atras atenția de la începutul demersului legislativ, există deja reglementare în acest sens în legea-cadru privind ariile naturale protejate (O.U.G. nr. 57/2007 art. 27-28).

[UPDATE 2]

​În data de 27 martie, WWF-România a transmis autorităților o serie de propuneri, alături de argumentele aferente, ce pot fi luate în considerare în etapele următoare de elaborare a acestei legi. Aceste argumente susțin alegerea unor soluții tehnice cu impact minim asupra mediului și o mai mare strictețe în ce privește scoaterea terenurilor din fondul forestier național.

Având în vedere propunerea legislativă iniţiată1 de un grup de parlamentari care a fost adoptată2 pe data de 21 februarie a.c. de Senat, ca primă cameră sesizată a Parlamentului, formulăm următorul punct de vedere.

Considerăm că asigurarea serviciilor de utilităţi publice3 este inerentă dezvoltării sustenabile a comunităţilor locale şi asigurării securităţii sănătăţii populaţiei, garantând astfel respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor în România.

În egală măsură, Constituţia României statuează dreptul cetăţenilor la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic, pentru asigurarea căruia un rol esenţial îl au conservarea biodiversităţii în interiorul şi în afara  ariilor naturale protejate,  gestionarea responsabilă a pădurilor, cu luarea în considerare a aspectelor ce vizează  protecţia celor mai valoroase elemente, cum sunt pădurile virgine şi cvasivirgine.

În contextul propunerilor în discuţie, iniţiate pentru a facilita implementarea unor proiecte de înfiinţare/extindere/modernizare/întreţinere/exploatare a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor comunitare de utilităţi publice, accesului populaţiei la utilităţile publice, constatăm că există inadvertenţe între acestea şi prevederile legale existente deja în domeniul silviculturii și protecţiei mediului specific segmentului conservării biodiversităţii.

Având în vedere posibilul impactul negativ al acestor propuneri asupra integrităţii ariilor naturale protejate, opinăm în sensul că este imperativ necesară modificarea şi completarea acestora astfel încât să se asigure că este prioritară găsirea de soluţii alternative care să evite afectarea ariilor naturale protejate sau a pădurilor virgine, iar studiile de impact realizate înaintea implementării proiectelor să propună soluţii cu impact minim asupra acestor valori de interes naţional şi asupra mediului înconjurător în general.

Propunerea iniţiatorilor privind „scoaterea definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării, dezvoltării, întreţinerii şi modernizării sistemelor de utilitati publice în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor, este permisă inclusiv pentru suprafeţele cuprinse în zona de protecţie strictă, zona de protecţie integrală şi zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervaţii naturale precum şi pentru suprafeţele incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România ori care întrunesc criteriile şi indicatorii pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România4, înțelegem că se doreşte în sensul completării clarificării noţiunilor de asigurarerea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor (care constituie excepţii de la legea cadru a ariilor naturale protejate5). Recunoaştem necesitatea reducerii costurilor, respectiv simplificarea procedurilor pentru realizarea acestor investiţii, însă, în acelaşi timp, trebuie să asigurăm şi respectarea tratatelor şi convenţiile la care România este parte semnatară, precum şi să fie în acord cu transpunerea celor două directive europene6, conform angajamentelor asumate de România prin aderarea la Uniunea Europeană.

În egală măsură trebuie ca fazele procedurale aferente procedurii legislative să fie respectate riguros, cum ar fi de exemplu sesizarea Comisiei pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (având în vedere modificările propuse a fi aduse la Codul silvic), precum şi respectarea principiilor de drept în materia elaborării actelor normative cu caracter derogatoriu.

Vom urmări îndeaproape evoluţia aceastei iniţiative, implicându-ne constructiv în asigurarea respectării prevederilor din domeniul ariilor protejate și pădurilor, astfel încât dezvoltarea comunităţilor locale să poate avea loc în mod sustenabil, abordând unitar şi integrat aspectele sociale şi de mediu, prin politici coerente, care să urmărească atingerea obiectivelor acestora, împreună.

1 Propunere înregistrată la Senat cu nr. L52/2018: https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=L52&an_cls=2018

https://www.senat.ro/ProgramLucruZi.aspx?Zi=2018-02-21&ComisieID=69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5
3
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, art. 1 alin. 2 “În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, cu privire la:

a) alimentarea cu apă;

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;

c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

e) salubrizarea localităţilor;

f) iluminatul public;

h) transportul public local de călători.”
4
https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L052FG.pdf
5 Art, 6 lit. b din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
6 Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice trebuie transpuse în legislaţia naţională
 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top