Politica WWF de investigare și prevenție a fraudei și a corupției

Versiunea părții contractate – Sept 2015
Încorporată în contractele cu toate părțile contractate 

Scop

WWF International are un principiu de zero toleranță față de fraudă și corupție. Ca și o organizație care condamnă și combate frauda și corupția ca fiind factori principali de influență privind sărăcia, degradarea mediului și guvernanța proastă, aceasta prevede ca personalul său și toate părțile contractate să respecte întotdeauna acest principiu prin conformarea totală cu toți termenii contractuali, cu toate procedurile și/sau politicile adoptate pentru prevenția fraudei și a corupției.

WWF se dedică tratării prompte și ferme a tuturor acuzațiilor de activități frauduloase sau corupte, inclusiv investigării amănunțite acolo unde este necesar, indiferent dacă aceste activități îi sunt atribuite personalului WWF sau părții contractate. În anumite cazuri, acțiunile părților contractate pot face ca WWF, directorii, agenții și angajații săi să fie răspunzători pentru aceste acțiuni. În plus, aceste acuzații pot duce la sancțiuni (inclusiv acțiuni disciplinare care se extind inclusiv la concediere sumară, concedierea agenților și rezilierea contractului) și acțiuni în justiție (inclusiv acțiuni civile și condamnare penală).

Această Politică are rolul de a explica standardele de conduită pe care WWF o așteaptă de la părțile sale contractate în ceea ce privește prevenția fraudei și a corupției și conflictele de interese și de a își îndruma părțile contractate cu privire la modul de raportare a oricărei conduite care este interzisă potrivit acestei Politici.

Aria de aplicare

Această Politică de investigare și prevenție a fraudei și a corupției (”Politica”) se aplică tuturor părților contractate (inclusiv ofițerilor, angajaților, consilierilor, agenților și consultanților lor) care încheie un contract cu WWF-International sau cu oricare dintre sediile WWF și care trebuie să respecte prevederile acestei Politici în permanență.
În această Politică: ”Parte contractată” înseamnă oricare terță parte cu care WWF încheie un contract și include (fără limitare) cesionarii, agențiile de implementare, prestatorii de servicii terță parte (precum agențiile de relocare, comisionarii vamali, etc.), consultanții, agenții, intermediarii, reprezentanții, funcționarii, antreprenorii, furnizorii, consultanții, brokerii, distribuitorii, comercianții, partenerii, agenții de lobby și activiștii și alte părți terțe contractate, care acționează pentru sau care prestează servicii pentru WWF. ”WWF-International” înseamnă WWF – World Wide Fund for Nature (anterior World Wildlife Fund), o fundație elvețiană. ”Sediile WWF” înseamnă sediile teritoriale ale WWF (de ex. Sediile de program și alte sedii care raportează către WWF sau Sediile de program). ”WWF” înseamnă colectiv WWF-International și sediile WWF.

Conduita interzisă de această Politică

Frauda, însemnând fapta de înșelăciune împotriva organizației pentru obținerea unui avantaj personal sau colectiv, în vederea evitării unei obligații sau cauzarea unei pierderi.

Corupția, însemnând fapta de obținere necinstită a unui avantaj de la o terță parte prin înfăptuirea de abuz de putere acordat pentru un câștig personal.

Mita, însemnând oferirea, promiterea, acordarea, autorizarea sau acceptarea oricărui avantaj pecuniar necuvenit sau de alt fel de către sau către un funcționar public sau oricine altcineva pentru a obține sau reține o afacere sau un alt avantaj necuvenit.

Frauda și corupția nu se limitează la beneficiile bănești sau materiale, dar ar putea include și beneficiile materiale.

Exemple de fraudă și corupție:

 • Mită, înșelăciune, fals, șantaj, furt, conspirație, delapidare, însușire ilegală, declarație falsă, tăinuirea faptelor materiale și înțelegerea secretă.
 • Furt sau utilizare nepotrivită a activelor, a datelor brevetate sau a proprietății intelectuale.
 • Înșelăciune (de ex. denaturarea calificărilor pentru a obține angajare).
 • Denaturarea intenționată a costurilor, a situației financiare (de ex. prin rapoarte financiare false) a unui sediu, a unui proiect, a unei activități, etc., de ex. prin documente falsificate.
 • Oferirea de favoruri sau bani judecătorilor sau altor funcționari publici în vederea îndeplinirii obiectivelor personale sau ale WWF.
 • Furnizarea de contracte părților terțe în beneficiul personal al prestatorului.
 • Raportări greșite ale oricăror evidențe către oricare manager sau către auditorii WWF.
 • Plătirea unui sprijin bănesc (prin care mita este plătită chiar din încasările din contract).
 • Conflict de interese care duce la daune financiare pentru WWF. 

Cadouri
Nici una dintre părțile contractate nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri, cazare sau beneficii de orice tip, care ar putea fi considerate ca fiind compromițătoare pentru integritatea lor sau care sunt în beneficiul persoanei care oferă serviciul destinatarului și/ sau cu prețul reputației WWF. Cu toate acestea, cadourile mici fără valoare materială pot fi primite sau oferite în situații adecvate cu condiția să nu implice fenomenul de corupție, fraudă sau conflict de interese.

Conflict de interese
Nici una dintre părțile contractate nu va avea nici un conflict de interese neautorizat cu WWF sau în contextul executării contractului lor încheiat cu WWF. Conflictele de interese pot apărea dacă o parte contractată (inclusiv rudele de gradul I) are un interes puternic profesional, financiar, personal sau de alt fel legat de un angajat sau un agent al WWF sau care concurează cu interesele WWF. Dacă apare un astfel de conflict, toate părțile contractate vor dezvălui imediat acest lucru în scris către partea relevantă din WWF. Neîndeplinirea acestui aspect va reprezenta o încălcare a contractului (contractelor) său (sale) încheiat(e) cu WWF și va îndreptăți pe WWF să rezilieze contractul cu aplicare imediată, fără prejudiciu și în plus față de oricare remedieri sau alte drepturi prevăzute de lege și/ sau statut și/ sau potrivit oricărei alte prevederi din contract în beneficiul WWF.

Responsabilitățile părților contractate

Atunci când lucrează cu sau în numele WWF, părțile contractate trebuie să aibă și să facă vizibilă existența unor standarde ridicate de integritate.

Fiecare parte contractată are datoria de a asigura că fondurile furnizate/ acordate de WWF sunt protejate și folosite în scopurile intenționate de WWF și de a raporta imediat dacă suspectează înfăptuirea unei fraude sau dacă vede acțiuni sau evenimente suspecte (vedeți secțiunea investigare de mai jos). Părțile contractate trebuie să asiste în cadrul oricărei investigații asociate prin punerea la dispoziție a tuturor informațiilor relevante și prin colaborarea cu investigatorii (de ex. interviuri, furnizare de documente, etc.).

Părțile contractate se vor asigura că sunt aplicate măsuri corespunzătoare în cadrul organizației lor pentru a preveni, împiedica, depista și comunica în mod eficient o posibilă fraudă, corupție și conflict de interese.

În special, în niciun caz nu se va face, promite sau oferi nicio plată sau orice lucru de valoare către nici un angajat al guvernului care încalcă această Politică și contravine legilor aplicabile din țara relevantă. În plus, nu se va face, promite, oferi nicio asistență, plată sau orice lucru de valoare (în bani sau nu) și de asemenea acestea nu se vor accepta de la nici un angajat sau funcționar al guvernului pentru a:

 • Influența o faptă sau decizie oficială a guvernului;
 • Pricinui ca un angajat sau funcționar al guvernului să facă sau să omită sa facă orice faptă care îi încalcă îndatoririle legale;
 • Obține sau reține afacerea unei persoane fizice sau a unei entități sau afacerea directă cu o persoană fizică sau entitate.

Chiar dacă oferirea mitei este o practică locală comună sau chiar dacă partea contractată este asigurată că plata este permisă potrivit legilor locale, oricare solicitări de oferire a unui avantaj, a plăților în numerar, a cadourilor sau a divertismentului sau oricare alt comportament cuprins în această Politică trebuie să fie:

 • Refuzate, explicând că părților contractate le este interzis prin această Politică și prin lege să ofere avantajul solicitat; și
 • Raportate după cum se descrie în această Politică. 

Semne de avertizare
S-ar putea să nu fie întotdeauna ușor să se depisteze un comportament corupt sau fraudulos. Părțile contractate trebuie să acorde o atenție sporită în cazurile în care există semne de avertizare referitor la fraudă sau corupție în cadrul organizației părții contractate.

Această listă nu este menită să fie exhaustivă, dar are rol de indicare a acestor semne de avertizare:

 • Plăți anormale în numerar sau primirea unor cadouri generoase;
 • Un individ care nu își ia niciodată liber sau concediu sau care insistă să se ocupe personal de anumiți antreprenori;
 • Semnarea neautorizată a contractelor de consultanță în absența conducerii;
 • Documente sau evidențe lipsă referitoare la plăți, cheltuieli, întâlniri sau decizii. 

Raportare

WWF încurajează cu tărie ca toate părțile contractate să raporteze chestiunile legate de încălcările sau de posibilele încălcări ale acestei Politici.

Când se ridică o problemă
Nu este necesar să se dețină o dovadă absolută a abaterii pentru a raporta deoarece nu este întotdeauna clar dacă conduita în cauză poate fi considerată frauduloasă sau coruptă. Din acest motiv, toate încălcările reale sau suspectate pot fi raportate potrivit acestei Politici. Raportările de bună credință nu vor face obiectul unor acțiuni disciplinare sau similare chiar dacă nu se constată nici o fărădelege după investigare. WWF îi încurajează pe indivizi să se identifice întrucât acest lucru poate ușura investigația. Cu toate acestea, raportările furnizate anonim vor fi de asemenea investigate după caz. Raportările anonime vor fi tratate cu atenție sporită pentru a îi proteja pe indivizi de raportările abuzive sau false.

Cum se împărtășește o problemă
Părțile contractate trebuie să raporteze imediat problemele către un Director WWF. Dacă partea contractată consideră că problema nu a fost tratată corespunzător sau nu poate raporta acuzația prin acest canal, atunci pot fi contactate următoarele persoane.

 • Director General, WWF International
 • Director Operațiuni, WWF International
 • Manager, Guvernare și Conformitate, WWF International

Alternativ, părțile contractate pot apela linia pentru informatori care este administrată de o societate terță parte independentă și disponibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Raportările sunt făcute în totală confidențialitate și sunt tratate în conformitate cu această Politică. Raportările pot fi preluate prin e-mail la [email protected], internet www.expolink.co.uk (cod: wwfint) sau telefon: vedeți mai jos detaliile privind telefonul verde și apelul telefonic cu taxare inversă pe țară.

Investigarea fraudei sau a corupției

Conducerea superioară a WWF-International, în colaborare cu Comitetul de audit, este responsabilă să se asigure că toate raportările depuse potrivit acestei Politici sunt adresate corespunzător. Toate raportările efectuate potrivit acestei Politici vor fi transmise către membrii relevanți ai conducerii superioare, care vor lua măsuri prompte și corespunzătoare în funcție de natura, aria de aplicare și gravitatea acuzațiilor. Aceste măsuri pot include inițierea unei investigații și supervizarea derulării unei astfel de investigații și, dacă este necesar, consultarea cu alte persoane precum Auditorul intern, Avocatul asociat, precum și cu consultanții interni și externi (precum experții juridici și fiscali, contabilii, etc.).
Comitetul de audit, care este independent de conducerea WWF-International și care raportează către Consiliul WWF-International, va fi informat de toate raportările de acuzații și de măsurile de investigare a acestora întreprinse de WWF International.

Confidențialitate și protecția datelor

Raportările și identitatea persoanei care raportează vor fi tratate în confidențialitate în măsura posibilă și în conformitate cu legile aplicabile. Raportările și documentele de investigare vor fi păstrate pe bază legitimă și în funcție de nevoia de cunoaștere.
Ca și parte din investigație și, dacă se aplică, din măsurile și procedurile întreprinse subsecvent, pot fi prelucrate următoarele informații: detaliile abaterii (de ex. descrierea faptelor și a circumstanțelor), datele personale ale persoanei care raportează (dacă raportarea nu este anonimă) și ale indivizilor enumerați în raport (de ex. nume, date de contact, detalii profesionale, etc.). Informațiile personale raportate potrivit acestei Politici vor fi tratate în conformitate cu legile aplicabile pentru protecția datelor. Acolo unde se prevede de legile locale, indivizii vor fi informați de faptul că au fost acuzați de fărădelegi și că au dreptul să acceseze și să corecteze datele sale personale luând legătura cu WWF.

Respectarea acestei Politici

Respectarea acestei Politici este importantă pentru WWF. WWF le încurajează pe părțile contractate să își raporteze problemele și grijile dacă suspectează sau iau cunoștință de oricare conduită care contravine acestei Politici. Oricare încălcare a acestei Politici va fi tratată corespunzător și ar putea duce la (i) rezilierea imediată a contractului cu partea contractată; (ii) acțiuni disciplinare (care pot include rezilierea sumară) împotriva angajaților WWF; și (iii) concedierea imediată a directorilor. În plus, WWF poate iniția chemări în judecată (de ex. acțiune civilă pentru recuperarea oricăror pierderi sau a altor daune (inclusiv daune secundare) și procedură penală). WWF poate de asemenea să fie obligată de lege să raporteze anumite acuzații, fie că sunt dovedite sau nu.

+44 1 249 661 808 (apel telefonic cu taxa inversă/ apelantul solicită inversarea taxelor către destinatar)
Armenia          Insulele Cook                            Kenia              Niger                                    Uganda
Azerbaidjan    Rep. Democrată Congo          Laos               Papua Noua Guinee           Vietnam
Cambodgia      Fiji                                             Madagascar     Ruanda                                 Zambia
Camerun         Gabon                                        Malawi            Senegal                                Zimbabwe
Insulele Capului Verde           Gambia             Mauritania       Insulele Solomon
Republica Africană Centrală  Georgia             Mongolia         Tanzania
China (alte numere mai jos)   Ghana                Mozambic         Tunisia

Telefon verde pe țară
Austria: 0800 281 700 China Sud (Telecom): 10800 441 0078         Singapore: 800 4411 140
Belgia: 0800 71025                Italia: 800 783 776                                          Elveția: 0800 56 38 23
Bulgaria: 00800 100 44 74     Polonia: 00800 441 2392                                Tailanda: 001 800 442 078
China Nord (Netcom): 00800 3838 3000       România: 08008 94440          EAU: 8000 44 138 73

Scroll to Top